Association of Tanzanian Water Suppliers

Serving Water Sector At Best

BEI ZA MAJI: Mamlaka za Maji za Mikoa, Wilaya, Miji Midogo na Miradi ya Kitaifa

 

Sharing is Caring

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on facebook